Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2014; 13(4): 1240-1248


Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Duygusal Zeka Açısından İncelenmesi

Esin ÖZER, M. Engin DENİZ.

Abstract
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin; Psikolojik Sağlamlık düzeylerinin, Duygusal Zeka Kişilik Özelliği yönünden incelenmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu; 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılında, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Mesleki Eğitim Fakültesi ve Beden Eğitimi Spor Meslek Yüksek Okulunda öğrenimlerine devam eden, 523’ü kız, 243’ü erkek, toplam 766 öğrenciden oluşmuştur. Araştırmada, veri toplanması amacıyla; Deniz, Özer ve Işık (2013) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan, Duygusal Zeka Özellik Ölçeği-Kısa Formu, Kendini Toparlama Gücü Ölçeği (Terzi,2006) ve araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır.
Araştırmada uygulanan ölçeklerden elde edilen veriler SPSS 16.0 paket proğram kullanılarak analiz edilmiştir. Üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlamlık puanları ile duygusal zeka alt boyutları puanları arasındaki ilişkinin analizinde Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı Tekniği, Duygusal Zeka özelliği alt boyutlarının psikolojik sağlamlığı anlamlı düzeyde yordayıp yordamadığı ise çoklu regresyon analizi tekniği, Regresyon katsayılarının anlamlılığı için t testi kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda, üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlamlık puanları ile duygusal Zeka alt boyutları puanları arasında pozitif yönlü anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Duygusal Zeka özelliklerinden iyi oluş, öz kontrol, duygusallık ve sosyallik alt boyutları psikolojik sağlamlıktaki toplam varyansın % 44’ünü açıklamaktadır. Duygusal zekanın iyi oluş ve sosyallik alt boyutları, psikolojik sağlamlık üzerinde önemli bir yordayıcı role sahiptir.

Key words: Psikolojik Sağlamlık, Duygusal Zeka Özelliği.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Esin ÖZER
Articles by M. Engin DENİZ
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Esin OZER , M. Engin DENİZ. Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Duygusal Zeka Açısından İncelenmesi. EEO. 2014; 13(4): 1240-1248.


Web Style

Esin OZER , M. Engin DENİZ. Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Duygusal Zeka Açısından İncelenmesi. https://ilkogretim-online.org/?mno=123236 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Esin OZER , M. Engin DENİZ. Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Duygusal Zeka Açısından İncelenmesi. EEO. 2014; 13(4): 1240-1248.Vancouver/ICMJE Style

Esin OZER , M. Engin DENİZ. Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Duygusal Zeka Açısından İncelenmesi. EEO. (2014), [cited April 05, 2022]; 13(4): 1240-1248.Harvard Style

Esin OZER , M. Engin DENİZ (2014) Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Duygusal Zeka Açısından İncelenmesi. EEO, 13 (4), 1240-1248.Turabian Style

Esin OZER , M. Engin DENİZ. 2014. Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Duygusal Zeka Açısından İncelenmesi. Elementary Education Online, 13 (4), 1240-1248.Chicago Style

Esin OZER , M. Engin DENİZ. "Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Duygusal Zeka Açısından İncelenmesi." Elementary Education Online 13 (2014), 1240-1248.MLA (The Modern Language Association) Style

Esin OZER , M. Engin DENİZ. "Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Duygusal Zeka Açısından İncelenmesi." Elementary Education Online 13.4 (2014), 1240-1248. Print.APA (American Psychological Association) Style

Esin OZER , M. Engin DENİZ (2014) Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Duygusal Zeka Açısından İncelenmesi. Elementary Education Online, 13 (4), 1240-1248.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS