(1)
Damekova Saule Kairollovna; Nurmuhanbetova Nurgul Nurkenivna; Durmekbayeva Shynar Nurlybekovna; Khamitova Aina Sultanseitovna; Fakhrudenova Idiya Bolatovna; Shayakhmetova Aisulu Alkeshovna. STEM EDUCATION OF STUDENTS AT CHILDREN’S UNIVERSITY. Elementary Education Online 2023, 20, 264-271.